El portal de Responsabilitat Social de Catalunya (RSCAT) ha incorporat la Memòria de responsabilitat social i activitats 2015 de la Fundació MAP com a exemple de bones pràctiques d’incorporació de polítiques de responsabilitat social.

El portal RSCAT del Consell de Relacions Laborals, integrat pel Govern i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, pretén difondre i oferir eines per a les PIME i altres organitzacions interessades a incorporar polítiques de responsabilitat social. Entre els seus objectius es troba el de donar a conèixer iniciatives exitoses d’implantació de la RS a empreses i organitzacions catalanes i facilitar la transferència a altres empreses.

A partir d’ara, entre aquestes experiències hi consta la de la Fundació MAP, que fa anys que implanta polítiques de responsabilitat social en els àmbits social, econòmic i ambiental de la seva activitat seguint els indicadors del Codi de Gestió Sostenible. Des del 2014, els principals indicadors es recullen en una memòria anual, consultable des de l’apartat de transparència d’aquesta pàgina web.

A finals d’abril es publicarà la Memòria de RS i activitats del 2016.

PortadesMemoriesMAP14i15

Consulteu el directori d’experiències RSCat