Project Description

brigades
40 professionals
12 camions
2 vehicles tot terreny
1 camió grua
1 plataforma elevadora
170 màquines

OCA9001Baixa OCA14001Baixa

Serveis

  • Treballs generals de jardineria
  • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg
  • Disseny de jardins i projectes de paisatgisme
  • Poda d’arbres i arbusts, retall de tanques
  • Tractaments fitosanitaris en arbrat i contra males herbes
  • Treballs silvícoles. Estassades de sotabosc, primeres aclarides, tala d’arbrat, neteja de lleres
  • Neteges de franges de seguretat sota línies elèctriques, urbanitzacions o parcel·les
  • Senyalització, manteniment i condicionament de camins, rutes i vies verdes
  • Instal·lació de tanques i mobiliari urbà
  • Obra pública: Obertura de camins, pistes forestals, senyalització viària, tanques de protecció