Project Description

Les llars residència són un  servei d’acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, que tenen una funció substitutòria de la llar i que són adequades per acollir persones amb discapacitat psíquica i amb diferents nivells de suport.

La Fundació MAP té una sèrie d’immobles on conviuen les persones que són ateses o treballen en els serveis de la pròpia fundació, amb el suport d’un monitor. Cada llar s’organitza i s’estructura en funció de les necessitats de les persones que l’utilitzen. Des del servei es dóna un suport integral i personalitzat, per tal que les persones que s’atenen pugin gaudir del màxim nivell d’ autonomia i d’un bon nivell d’inclusió social i de qualitat de vida

Actualment la Fundació MAP disposa de 9 pisos ubicats en diferents llocs del municipi de Ripoll.

*Les llars residència de Ca l’Ametller I i II, creades l’any 1997, s’han reformat durant l’any 2015 i compten amb uns espais adequats a les necessitats actuals i futures de les persones. Les actuacions de millora han comptat amb el suport de la Diputació de Girona.

OCA9001Baixa

LLars Residència

  • Can Canarons
    3 llars de 4 persones i 3 apartaments de 2.
  • Ca l’Ametller I i II*
    2 pisos d’9 persones
  • Concepció Ducloux
    1 pis de 7 persones