Project Description

La Fundació MAP dóna compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre). I per això posa a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

Indicadors 2018:

0
Persones ateses
0
Persones adultes ateses
0
Infants i Joves atesos
0
Total plantilla
0
Treballadors/es amb discapacitat
0%
Treballadors/es amb especials dificultats
0
Treballadors/es amb risc d’exclusió
0%
Dones plantilla (171)
0%
Homes plantilla (136)
0
Antiguitat mitjana treballadors/es
0%
Persones contractades del Ripollès

Memòries de responsabilitat social i activitats:

Altres informacions: