TRANSPARÈNCIA

MÁXIMA TRANSPARÈNCIA I FACILITAT D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Donem compliment a la Llei catalana de transparència, accés a la informació pública i bon govern (Llei 19/2014, de 29 de desembre) i per això posem a l’abast dels ciutadans, grups d’interès i altres administracions l’accés a la informació més rellevant sobre l’entitat.

 

Memòria d’indicadors

Retribucions dels màxims responsables de l’entitat: D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els màxims responsables de l’entitat són els patrons del Patronat. Aquests no perceben cap tipus de retribució, ni dinerària ni en espècie, per l’exercici del seu càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions.

Skip to content